خانه » جدول برنامه ها

جدول برنامه ها

جدول برنامه صبح جمعه 98/01/02

ردیف برنامه‌ توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام خزائلی 2 قرائت زیارت نامه عاشورا حاج آقا اصغر معین 3 سخنـران حجت الاسلام خزائلی 4 اعلام نذورات آقای کارشناس 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا روح الله 6 درسهایی از نهج البلاغه حاج آقا کریم پور

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 95/2/24

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام شادکام 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا گوگونانی 3 سخنـران حجت الاسلام شادکام 4 اعلام نذورات آقای مبینی 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا منانی 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 95/2/3

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام جمشیدیان 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا پورعباس 3 سخنـران حجت الاسلام جمشیدیان 4 اعلام نذورات آقای کارشناس 5 قرائت دعای ندبه حاج علی شیوایی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 95/1/27

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام روح الله 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا جونبخش 3 سخنـران حجت الاسلام روح الله 4 اعلام نذورات آقای شیرزاد 5 قرائت دعای ندبه حاج مجید ربانی از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 95/1/20

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام جمشیدیان 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج رسول علی کاظم 3 سخنـران حجت الاسلام جمشیدیان 4 اعلام نذورات آقای مبینی 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا ابراهیم زاده از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه 95/1/13

ردیف برنامه توضیحات 1 نماز جماعت صبح حجت الاسلام حسین ایزدی 2 قرائت زیارتنامه عاشورا حاج اصغر معین 3 سخنـران حجت الاسلام حسین ایزدی 4 اعلام نذورات آقای شیرزاد 5 قرائت دعای ندبه حاج آقا نوراحمد از اصفهان 6 درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »