خانه » جدول برنامه ها

جدول برنامه ها

جدول برنامه صبح جمعه ۹۸/۰۱/۰۲

ردیف برنامه‌ توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام خزائلی ۲ قرائت زیارت نامه عاشورا حاج آقا اصغر معین ۳ سخنـران حجت الاسلام خزائلی ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا روح الله ۶ درسهایی از نهج البلاغه حاج آقا کریم پور

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۲/۲۴

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام شادکام ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا گوگونانی ۳ سخنـران حجت الاسلام شادکام ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا منانی ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۲/۳

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام جمشیدیان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا پورعباس ۳ سخنـران حجت الاسلام جمشیدیان ۴ اعلام نذورات آقای کارشناس ۵ قرائت دعای ندبه حاج علی شیوایی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۱/۲۷

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام روح الله ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج آقا جونبخش ۳ سخنـران حجت الاسلام روح الله ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج مجید ربانی از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۱/۲۰

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام جمشیدیان ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج رسول علی کاظم ۳ سخنـران حجت الاسلام جمشیدیان ۴ اعلام نذورات آقای مبینی ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا ابراهیم زاده از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »

جدول برنامه های صبح جمعه ۹۵/۱/۱۳

ردیف برنامه توضیحات ۱ نماز جماعت صبح حجت الاسلام حسین ایزدی ۲ قرائت زیارتنامه عاشورا حاج اصغر معین ۳ سخنـران حجت الاسلام حسین ایزدی ۴ اعلام نذورات آقای شیرزاد ۵ قرائت دعای ندبه حاج آقا نوراحمد از اصفهان ۶ درسهایی از نهج البلاغه حجت الاسلام واحد

ادامه نوشته »